home

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensverwerking
AVG privacyverklaring BFM-Trading (en haar merken, zoals NLHoroges)

BFM-Trading (BFM-Trading) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van BFM-Trading en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

BFM-Trading gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BFM-Trading vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten, mede-werkers en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die BFM-Trading en haar merk NLHorloges verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens:

BFM-Trading BV
Kapitein Hatterasstraat 1-03

5015 BB Tilburg
Tel: +31-(0)85-0602085
E-mail: info@bfmtrading.nl
Website: www.bfmtrading.nl / www.nlhorloges.nl

KvK: 70159297

WAAROM HEEFT BFM-TRADING DEZE GEGEVENS NODIG?

Voor welke doeleinden verwerkt BFM-Trading jouw persoonsgegevens?

BFM-Trading verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het voeren van de orderadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van klanten in het kader van (marketing)onderzoek;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering; – het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

BFM-Trading verwerkt persoonsgegevens via de website van BFM-Trading. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van BFM-Trading en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt BFM-Trading jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens verzamelt BFM-Trading?

BFM-Trading verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

BFM-Trading verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

BFM-Trading biedt een nieuwsbrief waarmee onze klanten en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt BFM-Trading voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

BFM-Trading gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt BFM-Trading passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. BFM-Trading deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van BFM-Trading kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. BFM-Trading maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past BFM-Trading passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. BFM-Trading neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. BFM-Trading kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

BFM-Trading verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

Bewaartermijnen

BFM-Trading bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Jouw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan de BFM-Trading. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor BFM-Trading maakt.

Stuur je verzoek naar:

BFM-Trading
Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG): Jos Migchelbrink

BFM-Trading BV
Kapitein Hatterasstraat 1-03

5015 BB Tilburg
Tel: +31-(0)85-0602085
E-mail: info@bfmtrading.nl
Website: www.bfmtrading.nl / www.nlhorloges.nl

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te opti-maliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Privacybeleid van derden

Op de website van BFM-Trading kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de BFM-Trading behorende websites. BFM-Trading kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2021.

BFM-Trading behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

RECHTEN VAN KLANTEN

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

UW PRIVACY RECHTEN

Het recht op dataportabiliteit (NIEUW)

Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op dataportabiliteit moet BFM-Trading de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. BFM-Trading is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken.

Het recht op vergetelheid (NIEUW)

Het recht om ‘vergeten’ te worden.

Dit recht houdt in dat BFM-Trading in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd.

Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

Niet meer nodig

 • BFM-Trading heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor BFM-Trading ze heeft verzameld of waarvoor BFM-Trading ze verwerkt.

Intrekken toestemming

 • De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan BFM-Trading voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar

 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van BFM-Trading om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking

 • BFM-Trading verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Wettelijk bepaalde bewaartermijn

 • BFM-Trading is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Kinderen

 • De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Het Recht op inzage.

Dat is het recht om de persoonsgegevens die BFM-Trading van u verwerkt in te zien.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft het recht om te vragen welke gegevens BFM-Trading van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’.

Tevens moet BFM-Trading bij inzageverzoeken u ook laten weten:

 • Waarom BFM-Trading bepaalde gegevens verwerkt.
 • Welke soorten persoonsgegevens BFM-Trading verzamelt.
 • Indien van toepassing: aan welke organisaties BFM-Trading de persoonsgegevens doorgeeft.

Dit geldt ook voor gegevens die BFM-Trading doorgeeft aan organisaties in andere landen of aan internationale organisaties.

Het Recht op rectificatie en aanvulling.

Het recht om de persoonsgegevens die BFM-Trading verwerkt te wijzigen.

Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. BFM-Trading is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die BFM-Trading verwerkt juist zijn. En dat BFM-Trading deze gegevens actualiseert als dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor BFM-Trading die verwerkt, onjuist? Dan is BFM-Trading verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Dus ook als de klant BFM-Trading erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.

Derde partijen informeren

Heeft BFM-Trading onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt? Dan moet BFM-Trading de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet BFM-Trading ook vertellen welke organisaties zij op die manier heeft geïnformeerd.

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

Mensen hebben in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens.

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

Gegevens zijn mogelijk onjuist

 • Geeft iemand aan dat BFM-Trading onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag BFM-Trading deze gegevens niet gebruiken zolang BFM-Trading nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig

 • BFM-Trading mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat BFM-Trading de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.

Gegevens zijn niet meer nodig

 • BFM-Trading heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor BFM-Trading ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.

Betrokkene maakt bezwaar

 • Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet BFM-Trading stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij BFM-Trading dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van BFM-Trading zwaarder wegen, mag BFM-Trading de gegevens niet verwerken.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Wilt u een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit artikel. Dat betekent dat u een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens.

In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Verwerkt BFM-Trading persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie u gegevens verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet BFM-Trading stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij BFM-Trading dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die te maken hebben met een rechtsvordering. Let op: zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van BFM-Trading zwaarder wegen, mag BFM-Trading de betreffende gegevens niet verwerken. BFM-Trading stelt dan een beperking van de verwerking in.

Direct marketing

Gebruikt BFM-Trading persoonsgegevens voor direct marketing? Dan hebben betrokkenen altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Ook als het gaat om profilering voor deze marketingdoeleinden. Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens voor direct marketing? Dan moet BFM-Trading hier hoe dan ook direct mee stoppen.

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

BFM-Trading moet u informeren over het recht op bezwaar. Dit moet BFM-Trading doen uiterlijk op het moment van het eerste contact met de u. BFM-Trading informeert u hierover door middel van het privacyreglement. BFM-Trading is in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Tenzij BFM-Trading volgens de AVG niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten BFM-Trading u dat binnen 1 maand laten weten.

Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren

In uitzonderlijke gevallen mag BFM-Trading binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat BFM-Trading u wel binnen 1 maand moeten laten weten dat zij meer tijd nodig hebben het verzoek uit te voeren.

Voor meer informatie: zie www.rijksoverheid.nl (zoek op AVG en WGBO) en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Het Recht op duidelijke informatie / informatieplicht

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een bedrijf informatieplicht. Dit betekent dat BFM-Trading verplicht is om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat BFM-Trading met hun persoonsgegevens doet.

BFM-Trading informeert en wijst klanten op hun privacy rechten door middel van deze privacyverklaring. Nieuwe klanten worden op deze privacyverklaring gewezen via de website. Daarnaast wordt de (nieuwe) klant ook via de website gewezen op de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van BFM-Trading. Deze informatie is bedoeld voor zowel klanten als andere geïnteresseerden.

Door akkoord te gaan met zwoel de privacyverklaring als de algemene voorwaarden via de daartoe ter beschikking gestelde link op de websiteondertekening, verklaart de klant:

 • Het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en informatie aan BFM-Trading naar waarheid te hebben verstrekt.
 • de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden te hebben ontvangen van BFM-Trading en kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van BFM-Trading, hiermee akkoord te gaan én zich hieraan te conformeren.
 • de privacyverklaring te hebben ontvangen van BFM-Trading en kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring, op de hoogte te zijn van de informatie rondom privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn/haar rechten vanuit de AVG én hiermee akkoord te gaan.

Verantwoordingsplicht

Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht.

Dit betekent dat BFM-Trading aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat BFM-Trading aan de AVG voldoet. BFM-Trading moet onder meer kunnen laten zien dat ze klanten goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. BFM-Trading verstrekt hiertoe digitaal aan alle klanten deze privacyverklaring. Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op de website van BFM-Trading ter informatie voor alle klanten en geïnteresseerden.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij BFM-Trading om aan te tonen dat BFM-Trading aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) levert BFM-Trading een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

De nieuwe regels dwingt BFM-Trading om goed na te denken over hoe BFM-Trading persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat BFM-Trading moet kunnen aantonen dat de verwerkingen door BFM-Trading aan de regels van de AVG voldoen. BFM-Trading moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid. Ook moet BFM-Trading kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoons-gegevens van klanten te beschermen. BFM-Trading is verplicht om vanaf 25 mei 2018 verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

BFM-Trading zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van BFM-Trading m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met BFM-Trading bespreken. Komt u er samen met BFM-Trading niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met BFM-Trading kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m…

Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kun u namelijk ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegeven van alle Nederlanders.